مقدار فالور خود را انتخاب کنبد و بعد روی دکمه تائئید کنید.

توجه کنبد که طی 24 ساهت به دست شما میرسد.